Logo

คณิตศาสตร์

Add by loukvha555 | Jun 12, 2010 14:45  2793 |  59
คณิตศาสตร์
Download

Map Outline

คณิตศาสตร์
1 อัตราส่วนและร้อยละ
1.1 - อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่ง ซึ่งจะมีหน่วยเหมือนกันหรือไม่ก็ได้
1.1.1 - อัตราส่วนที่เท่ากัน คือ การหาร/คูณ จะได้ค่าใหม่และจะได้เท่ากับอัตราส่วนเดิม
1.1.1.1 - อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน คือ มีจำนวนของวัตถุหลายๆจำนวน
1.1.1.1.1 - สัดส่วน คือ ประโยคที่เท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน
1.1.1.1.1.1 - ร้อยละ คือ การเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ 100
2 การวัด
2.1 - ความเป็นมาของการวัด
2.1.1 - การวัดความยาว
2.1.1.1 - การวัดพื้นที่
2.1.1.1.1 - การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
2.1.1.1.1.1 - การวัดเวลา
3 แผนภูมิรูปวงกลม
3.1 - การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
3.1.1 - การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
4 การแปลงทางเรขาคณิต
4.1 - การเลื่อนขนาน คือ การเลื่อนขนานบนระนาบ จุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรงในระยะทางที่เท่ากัน
4.1.1 - การสะท้อน คือ การปรากฏของภาพของวัตถุหนึ่งอย่างแต่จะเห็นได้หลายภาพ
4.1.1.1 - การหมุน คือ การเคลื่อนที่ไปรอบจุดๆหนึ่ง ที่อาจมีทิศทางของการหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนก็ได้
5 ความเท่ากันทุกประการ
5.1 - ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต คือ การเคลื่อนที่ของรูปเรขาคณิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระหว่างจุดสองจุดใดๆของรูปนั้นไม่เปลี่ยนแปลง
5.1.1 - ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่้ยม คือ ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ และด้านคู่ที่สมนัยกันและมุมค่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมของสองรูปนั้น มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ
5.1.1.1 - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-มุม-ด้าน
5.1.1.1.1 - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบมุม-ด้าน-มุม
5.1.1.1.1.1 - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบด้าน-ด้าน-ด้าน
5.1.1.1.1.1.1 - การนำไปใช้
A1 ด.ญ.ประวีณา นวลยงค์ ม.2/1 เลขที่ 52

More Maps From User

No more maps.