Logo

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

Add by sasiprapa | Jun 23, 2012 23:48  2484 |  46
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Download

Map Outline

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
1.1 จุดกำเนิดคอมพิวเตอร์
1.2 ยุคของคอมพิวเตอร์
1.3 ยุคที่ 1 (1951-1958) หลอดสุญญากาศ
1.4 ยุคที่ 2 ( 1959-1964) ทรานซิสเตอร์
1.5 ยุคที่ 3 ( 1965-1971) IC
1.6 ยุคที่ 4 ( 1971- ปัจจุบัน) LSI
2 ประเภทของคอมพิวเตอร์
2.1 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
2.2 เมนเฟรม
2.3 มินิคอมพิวเตอร์
2.4 เวิอ์คสเตชั่น และ ไมโครคอมพิวเตอร์
2.5 คอมพิวเตอร์เครือข่าย
2.6 คอมพิวเตอร์แบบฝัง
3 ความหมายและวงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์
3.1 คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
3.2 วงจรการทำงาน
3.2.1 รับข้อมูล
3.2.2 แสดงผล
3.2.3 ประมวลผล
3.2.4 เก็บข้อมูล
4 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
4.1 ติดต่อสื่อสารผ่านระบบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียกว่า " ทางด่วนสารสนเทศ "
4.1.1 ความเชื่อถือ ( Reliable )
4.1.2 ความเร็ว ( Speed )
4.1.3 ความถูกต้องแม่นยำ ( Accurate)
4.1.4 ย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งได้รวดเร็ว ( Move information )
4.1.5 เก็บข้อมูลจำนวนมากๆได้ (Store massive amounts of information )
5 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
5.1 ซอฟต์แวร์( Software )
5.2 กระบวนการทำงาน ( Procedure )
5.3 ข้อมูลและสารสนเทศ( Data/Information )
5.4 บุคลากร ( Peopleware)
5.5 ฮาร์แวร์ ( Hardware )

More Maps From User

No more maps.